Παράμετροι για την ΑΧΕ με Ορίζοντα το 2030

Image
Ποιους αφορούν;
Το δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα όπου περιλαμβάνονται οι Φορείς των Υπηρεσιών της Κεντρικής Κυβέρνησης, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) πρώτου και δεύτερου βαθμού (Περιφέρειες, Δήμοι), τα δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα (ΑΕΙ, ΤΕΙ, Σχολές επαγγελματικής κατάρτισης), οι Υπηρεσίες Ασφαλείας, τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα, κλπ.
Όλοι οι παραπάνω έχουν διοικητικά όργανα που μπορούν με σχετικά μεγάλη αυτονομία να αποφασίζουν την εκτέλεση δράσεων ΑΧΕ στο κτιριακό απόθεμα που διαχειρίζονται.
Image