9. Πληροφόρηση των Εργαζομένων για τα Οφέλη της ΑΧΕ στα Κτίρια

Ανάλυση
Η ενεργειακή κατανάλωση ενός κτιρίου, πέρα των τεχνικών παραμέτρων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη χρήση του και ιδιαίτερα από την συμπεριφορά των εργαζομένων σε αυτό. Ένας φορέας που διαθέτει κτίρια με εργαζόμενους με αυξημένη ενεργειακή συνείδηση, δηλαδή ευαισθητοποιημένους ως προς την ΑΧΕ, θα διαπιστώσει ότι σχετικές επεμβάσεις στα κτίρια αυτά θα έχουν τη μέγιστη απόδοση. Επίσης οι ευαισθητοποιημένοι εργαζόμενοι και χρήστες των κτιρίων μπορεί να προτείνουν/ διεκδικούν εφαρμογή μέτρων για την ΑΧΕ στα κτίρια τους γνωρίζοντας τόσο για το γενικότερο περιβαλλοντικό όφελος που αυτά τα μέτρα θα επιφέρουν αλλά αναμένοντας ταυτόχρονα και καλύτερες συνθήκες διαβίωσης για τους ίδιους μέσα στα συγκεκριμένα κτίρια.

“Σε περίπτωση που ο Δημόσιος Φορέας διαπιστώσει ότι η ενεργειακή συνείδηση των εργαζομένων/χρηστών των κτιρίων δεν είναι επαρκής τότε μαζί με τα μέτρα ΑΧΕ που θα σχεδιάσει θα πρέπει να συμπεριλάβει και μέτρα για την αύξηση της ευαισθητοποίησης.”

Εξειδικευμένα Στοιχεία - Ελλάδα
Κατόπιν συλλογής στοιχείων από Δήμους και Περιφέρειες στην ελληνική πλευρά της επιλέξιμης περιοχής Ελλάδας – Κύπρου, προκύπτει ότι οι Φορείς υλοποιούν δράσεις Ενημέρωσης και Επικοινωνίας από έργα ενσωμάτωσης τεχνολογιών ΑΧΕ στις κτιριακές εγκαταστάσεις.
Εξειδικευμένα Στοιχεία – Κύπρος
Στην Κύπρο έχουν πραγματοποιηθεί λίγες δράσεις για την ενημέρωση και προβολή των έργων ενσωμάτωσης ΑΠΕ στα κτίρια του δημοσίου και αφορούν τα χρηματοδοτούμενα έργα ΕΝΕΡΓΕΙΝ και το Ιnterreg MED 2014-20.
Image
Πραγματικά Παραδείγματα από Φορείς
Κατόπιν συλλογής στοιχείων στην Ελλάδα, προκύπτει ότι οι Φορείς υλοποιούν δράσεις Ενημέρωσης και Επικοινωνίας από έργα ενσωμάτωσης τεχνολογιών ΑΧΕ στις κτιριακές εγκαταστάσεις.
Ενδεικτικά αναφέρονται:
 • Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΝ», του προγράμματος Ελλάδα-Κύπρος 2009-13 διοργανώθηκε ημερίδα με θέμα «Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο-Δημόσια Διαβούλευση» σε Μυτιλήνη, Σάμο και Χίο. Σκοπός της ημερίδας ήταν η ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα ΑΠΕ - ΕΞΕ, η παρουσίαση του έργου, καθώς και των επιδεικτικών έργων που υλοποιεί η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στο πλαίσιο αυτού. Η Ημερίδα απευθύνονταν στο ευρύ κοινό, καθώς και σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς που σχετίζονται με τις ΑΠΕ και την ΕΞΕ, προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά.
 • Στο πλαίσιο συμμετοχής του Δήμου Χερσονήσου στο Σύμφωνο των Δημάρχων και της στρατηγικής που έχει θέσει για την επίτευξη των στόχων, έχει υλοποιήσει τις εξής δράσεις:
  • Επίσκεψη μαθητών σε ενεργειακά αυτόνομο σπίτι.
  • Διοργάνωση «Ημέρας Ενέργειας».
  • Συνεργασία με τη σχολική κοινότητα για την υλοποίηση διερευνητικών επιστημονικών εργασιών Α’ ή και Β’ λυκείου.
  • Συμμετοχή στο πρόγραμμα MEDEEA (Mediterranean European Energy Award).
Αναφορικά με τα έργα που συμμετείχαν οι φορείς του δημοσίου της Κύπρου προέκυψαν οι εξής δράσεις:
 • Στα πλαίσια του έργου ΕΝΕΡΓΕΙΝ πραγματοποιήθηκε στις 13/10/2015 εκδήλωση του Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ), σε συνεργασία με το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών για την ανάδειξη των επιδεικτικών έργων.
 • Στις 24 Νοεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε Ημερίδα Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας (ΑΝΕΛ), σε συνεργασία με το ΥΕΕΒ. Σκοπός της ημερίδας ήταν η ενημέρωση φορέων και των πολιτών για τις δράσεις του έργου. Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν επίσης τα αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης για τη Στρατηγική Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης στην Κύπρο.
 • Στα πλαίσια του Ιnterreg MED 2014-20 διοργανώθηκε ημερίδα πληροφόρησης και υποβολής προτάσεων για έργα ΑΧΕ στις 22/02/2017.

Συνδέσου

Image