10. Συνεργασίες με Εταιρείες/Επιμελητήρια/Συλλόγους/Clusters

Ανάλυση
Εξαιτίας της μεγάλης σημασίας που έχει η υλοποίησης έργων ΑΧΕ στον κτιριακό τομέα για την επίτευξη των εθνικών ενεργειακών στόχων, υπάρχουν πολλά ενδιαφερόμενα μέρη που εμπλέκονται σε σχετικές δραστηριότητες. Αυτά τα μέρη μπορεί να είναι από μεμονωμένες εταιρείες που έχουν καθαρά επιχειρηματικό ενδιαφέρον, έως επιμελητήρια, επιστημονικοί σύλλογοι, εξειδικευμένα clusters, κλπ. Στο πλαίσιο αυτών των συνεργασιών, και όσον αφορά τον κατασκευαστικό κλάδο και τον τομέα των κτιρίων, οι Συμπράξεις Δημοσίου–Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) μπορούν να υποστηρίξουν μεγάλα έργα υποδομών, μοχλεύοντας ιδιωτικούς πόρους με πολλαπλασιαστικό όφελος, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία του ιδιωτικού τομέα και παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πολίτες/χρήστες των έργων αυτών.

“ Τα τελευταία χρόνια οι Συνεργατικοί Σχηματισμοί (κυρίως τα Clusters) αποτελούν κορυφαίο παράδειγμα πολιτικής για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την κατάκτηση νέων αγορών.”

Εξειδικευμένα Στοιχεία - Ελλάδα
Ολοένα και πιο πολύ τα τελευταία χρόνια γίνεται αντιληπτό στην Ελλάδα ότι η συνεργασία ενός δημοσίου φορέα με κάποια από αυτά τα ενδιαφερόμενα μέρη βοηθάει πολύ στη λήψη αποφάσεων για την εκτέλεση δράσεων ΑΧΕ διότι ο φορέας μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση στις πιο επικαιροποιημένες τεχνικές, θεσμικές και χρηματοοικονομικές πληροφορίες.
Εξειδικευμένα Στοιχεία – Κύπρος
Στην Κύπρο φαίνεται ότι οι περιφέρειες και οι δήμοι της Κύπρου δεν έχουν συνεργασίες με εταιρείες/clusters κλπ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ΑΧΕ σε κτίρια.
Image
Πραγματικά Παραδείγματα από Φορείς
Αναφορικά με συνεργασίες/Cluster για ΑΠΕ στον Ελλαδικό χώρο, ένα αξιόλογο παράδειγμα ενός Cluster καινοτομίας έχει ιδρυθεί στην Κρήτη. Στην Κρήτη από το 2011 λειτουργεί το ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ CLUSTER ΚΡΗΤΗΣ που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Ηρακλείου. Σκοπό έχει, τη συνεργασία των εταιρειών και φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς παραγωγής και εξοικονόμησης ενέργειας και ενδιαφέρονται να συνεργαστούν μεταξύ τους, για την προώθηση των λύσεων που προσφέρουν, την ανάπτυξη νέων συστημάτων και την ενημέρωση του κοινού για τις εφαρμογές αυτές.
Επίσης, ο Δήμος Ρόδου ξεκίνησε την υλοποίηση του Προγράμματος Συνεργασίας “GO BRAND” -Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020, όπου επιδιώκεται η δημιουργία ένα νέου και δυναμικού Cluster στον τομέα του τουρισμού. Κύριος στόχος της πράξης είναι η ενίσχυση και υποστήριξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που σχετίζονται με τον κλάδο του τουρισμού, των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων και της εστίασης, μέσω συνεργιών και δράσεων δικτύωσης, προβολής, προώθησης και χρήσης υπηρεσιών καινοτομίας. Αναμενόμενα αποτελέσματα αποτελούν η βελτιωμένη πρόσβαση στις αγορές-στόχους (ιδιαίτερα του εξωτερικού) και η διεύρυνση της πελατειακής βάσης των επιχειρήσεων.

Συνδέσου

Image