3. Έκδοση ΠΕΑ στα Κτίρια

Ανάλυση
Ένας Φορέας που έχει προβλέψει να εκδώσει πρόσφατα και επικαιροποιημένα ΠΕΑ για το κτιριακό του απόθεμα διαθέτει ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο που θα τον βοηθήσει να καταστρώσει ένα σχέδιο επεμβάσεων ΑΧΕ σε αυτό.

“Τα ΠΕΑ εκτός του ότι προσδιορίζουν την ενεργειακή αποδοτικότητα κάθε κτιρίου, συνεπώς βοηθάνε στην ιεράρχηση των κτιρίων στα οποία θα γίνουν οι επεμβάσεις, προτείνουν και τεχνικές λύσεις ώστε να βελτιωθεί η ενεργειακή αποδοτικότητα κάνοντας εκτίμηση μάλιστα και του ποσοστού βελτίωσης.”

Αυτά τα δύο στοιχεία είναι απαραίτητα για τα όργανα λήψης αποφάσεων του Φορέα ώστε να προχωρήσουν στην ορθότερη επιλογή των κτιρίων που θα υλοποιήσουν τις επεμβάσεις ΑΧΕ καθώς και στην επιλογή των καταλληλότερων επεμβάσεων για κάθε κτίριο.
Εξειδικευμένα Στοιχεία - Ελλάδα
Στην Ελλάδα, σύμφωνα με το νέο Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ.) θεσμοθετείται ο ολοκληρωμένος ενεργειακός σχεδιασμός στον κτιριακό τομέα με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος. Σύμφωνα με τον Ν.4122 / 2013 η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική:
 • μετά την ολοκλήρωση κατασκευής νέου κτιρίου ή κτιριακής μονάδας,
 • μετά την ολοκλήρωση ριζικής ανακαίνισης κτιρίου ή κτιριακής μονάδας,
 • κατά την πώληση κτιρίου ή κτιριακής μονάδας,
 • κατά τη μίσθωση σε νέο ενοικιαστή κτιρίου ή κτιριακής μονάδας,
 • για κτίρια συνολικής επιφάνειας άνω των διακοσίων πενήντα (250) τετραγωνικών μέτρων τα οποία χρησιμοποιούνται από υπηρεσίες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα και τα οποία επισκέπτεται συχνά το κοινό.
Εξειδικευμένα Στοιχεία – Κύπρος
Στην Κύπρο, οι περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμοι 142(Ι) του 2006 και 30(Ι)του 2009 προνοούν ότι το ΠΕΑ απαιτείται να υποβάλλεται με την αίτηση για έκδοση άδειας οικοδομής για νέο κτίριο και κτιριακές μονάδες.
Image
Σε αυτή την περίπτωση όπως και στην περίπτωση κτιρίων που υφίστανται ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας, η κατηγορία στο ΠΕΑ αποτελεί και απαίτηση ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης. Επίσης κατά την πώληση ή την ενοικίαση κτιρίου ο ιδιοκτήτης πρέπει να παρουσιάζει στον υποψήφιο αγοραστή ή ενοικιαστή Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης και στη συνέχεια να το παραδίδει στον αγοραστή ή ενοικιαστή. Το Πιστοποιητικό πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από συστάσεις για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου. Η κατηγορία ενεργειακής απόδοσης του Πιστοποιητικού ενός κτιρίου ή κτιριακής μονάδας που διατίθεται προς πώληση ή ενοικίαση πρέπει να δηλώνεται σε όλες τις εμπορικές διαφημίσεις.
Για κτίρια στα οποία η συνολική ωφέλιμη επιφάνεια άνω των 250τ.μ. χρησιμοποιείται από δημόσια αρχή και τα όποια επισκέπτεται το κοινό πρέπει να εκδίδεται ΠΕΑ και να αναρτάται σε περίοπτη για το κοινό θέση. Το ΠΕΑ πρέπει να αναρτάται και σε όλα τα κτίρια άνω των 500τ.μ.
Πραγματικά Παραδείγματα από Φορείς
Με βάση επίσημα στοιχεία από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τον Ελλαδικό χώρο, μέχρι τέλος Μαρτίου 2020, έχουν εκδοθεί ΠΕΑ για  5538 δημόσια κτίρια. Αυτά κατανέμονται στις ενεργειακές κατηγορίες ως εξής:
 • Κατηγοριά Α+: 6 κτίρια
 • Κατηγοριά Α+: 61 κτίρια
 • Κατηγορία Β+: 117 κτίρια
 • Κατηγορία Β: 442 κτίρια
 • Κατηγορία Γ: 1069 κτίρια
 • Κατηγορία Δ: 1673 κτίρια
 • Κατηγορία Ε: 1114 κτίρια
 • Κατηγορία Ζ: 582 κτίρια
 • Κατηγορία Η: 474 κτίρια
Στην Κύπρο από προκύπτει από την αξιολόγηση των ετήσιων εκθέσεων ενεργειακών καταναλώσεων του 2017, ότι στα δημόσια κτίρια του νησιού έχουν εκδοθεί ΠΕΑ για 87 δημόσια κτίρια και δεν δηλώθηκε αν έχει εκδοθεί ΠΕΑ για 68. Για 211 δημόσια κτίρια δηλώθηκε ότι δεν είχε εκδοθεί μέχρι τότε ΠΕΑ.
Σύμφωνα την παραπάνω αξιολόγηση τα δημόσια κτίρια στην Κύπρο για τα οποία έχει εκδοθεί ΠΕΑ και συντάχθηκε έκθεση από τους Λειτουργούς ΕΞΕ κατατάσσονται ως εξής:
 • Κατηγορία Α: 2 κτίρια
 • Κατηγορία Β: 7 κτίρια
 • Κατηγορία Γ:19 κτίρια
 • Κατηγορία Δ: 33 κτίρια
 • Κατηγορία Ε: 19 κτίρια
 • Κατηγορία Ζ: 2 κτίρια
 • Κατηγορία Η: 4 κτίρια.

Συνδέσου

Image