4. Οργανωτική Δομή /Ύπαρξη Ενεργειακού Υπευθύνου για τα Κτίρια

Ανάλυση
Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο προβλέπει τον ορισμό ενεργειακού υπεύθυνου στα κτίρια των Δημοσίων Φορέων. Οι ενεργειακοί υπεύθυνοι των κτιρίων πρέπει να συγκεντρώνουν τα ενεργειακά δεδομένα του κτιρίου, να τα επεξεργάζονται και να βγάζουν συμπεράσματα ως προς την ενεργειακή αποδοτικότητα του κτιρίου καθώς και να υποβάλουν προτάσεις για την βελτίωσή της.

“Ένας φορέας που έχει εντάξει τους ενεργειακούς υπευθύνους στην οργανωτική του δομή, δίνοντας τους συγκεκριμένες αρμοδιότητες και καθήκοντα θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τις προτάσεις και τα συμπεράσματα τους στο σχεδιασμό επεμβάσεων ΑΧΕ στο κτιριακό του απόθεμα.”

Εξειδικευμένα Στοιχεία - Ελλάδα
Σύμφωνα με την Δ6/Β/4826/2008 (ΦΕΚ 1122 Β΄) υπουργική απόφαση, για κάθε δημόσιο κτίριο είναι απαραίτητο να οριστεί ένας ενεργειακός υπεύθυνος, ο οποίος πρέπει να καταγράψει τα ενεργειακά χαρακτηριστικά του κτιρίου, σύμφωνα με τη Φόρμα Ενεργειακής Καταγραφής. Για τους Δήμους, οι Ενεργειακοί Υπεύθυνοι, οι Τεχνικές Υπηρεσίες και οι Οικονομικές Διευθύνσεις εμπλέκονται στην καταγραφή και διαχείριση των ενεργειακών καταναλώσεων των κτιρίων, τα οποία δηλώνονται στην πλατφόρμα του ΥΠΕΝ.
Εξειδικευμένα Στοιχεία – Κύπρος
Η Κύπρος διαθέτει συγκεκριμένη οργανωτική δομή και υπεύθυνη υπηρεσία για την υλοποίηση έργων και δράσεων σχετικά με την ενσωμάτωση της ΑΧΕ σε δημόσια κτίρια.
Image
Τα δημόσια κτίρια έχουν επιμεριστεί σε Λειτουργούς Εξοικονόμησης Ενέργειας που καταγράφουν τα ενεργειακά στοιχεία, καταναλώσεις των κτιρίων σε καύσιμα και ηλεκτρισμό και ενημερώνουν την Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας, τα τμήματα της οποίας προβαίνουν σε συγκέντρωση της ετήσιας έκθεσης των ενεργειακών καταναλώσεων και δράσεων και στην έκδοση συγκεντρωτικής αξιολόγησης.
Πραγματικά Παραδείγματα από Φορείς
Στην ελληνική πλευρά προκύπτει ότι οι φορείς λαμβάνοντας υπόψη το νομοθετικό πλαίσιο για τον ορισμό Ενεργειακού Υπευθύνου και τις ανάγκες των κτιρίων για ενεργειακή διαχείριση και αναβάθμιση, έχουν ορίσει ή σκοπεύουν άμεσα να ορίσουν ενεργειακό υπεύθυνο για τα κτίρια του Φορέα τους. Όλοι έχουν κατανοήσει ότι η συμβολή των Ενεργειακών Υπευθύνων στην ενσωμάτωση ΑΧΕ στα κτίρια Φορέων του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα θα είναι καθοριστική.
Στην Κύπρο με βάση την έρευνα που διενεργήθηκε, προκύπτει ότι έχει οριστεί Λειτουργός Εξοικονόμησης Ενέργειας για τα δημόσια κτίρια στην Κύπρο. Στο μητρώο δημόσιων κτιρίων ανήκουν 929 κτίρια και για το 2017 έχουν καταχωρηθεί 366 εκθέσεις ενεργειακών καταναλώσεων και δράσεων από τους Λειτουργούς ΕΞΕ που έχουν οριστεί.

Συνδέσου

Image