6. Εμπειρία από Χρηματοδοτούμενα Έργα

Ανάλυση
Πολλοί Φορείς έχουν ήδη υλοποιήσει επεμβάσεις βελτίωσης της Ενεργειακής Απόδοσης σε κάποια από τα κτίρια τους. Αυτό το γεγονός τους επιτρέπει να έχουν πολύτιμη εμπειρία τόσο για τον τρόπο που υλοποιούνται αυτές οι επεμβάσεις όσο και για τα τελικά τους αποτελέσματα.

“Έτσι, όταν ο Φορέας αποφασίζει για την υλοποίηση νέων έργων σε άλλα κτίρια, μπορεί να εκτιμήσει την ευκολία υλοποίησής τους καθώς και το προσδοκώμενο αποτέλεσμα, άρα να τα αξιολογήσει με μεγαλύτερη ασφάλεια και να προχωρήσει στη βέλτιστη επιλογή.”

Εξειδικευμένα Στοιχεία - Ελλάδα
Η Ελλάδα συμμετέχει στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο (2014-2020) σε πλήθος Ευρωπαϊκών / Εθνικών προγραμμάτων.
Επίσης στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο (2007-2013) ολοκληρώθηκε επιτυχώς πλήθος έργων βελτίωσης της Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίων. Συνεπώς οι τεχνικές υπηρεσίες και οι οικονομικές διευθύνσεις των εμπλεκόμενων φορέων έχουν μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία σε έργα ΑΧΕ κτιρίων.
Εξειδικευμένα Στοιχεία – Κύπρος
Τα στελέχη της Κύπρου αποκτούν σταδιακά εμπειρία στην υλοποίηση έργων ΑΧΕ στα κτίρια του φορέα, με τη συμμετοχή στα έργα που έχουν ενταχθεί στο διασυνοριακό πρόγραμμα Ελλάδα - Κύπρος.
Image
Πραγματικά Παραδείγματα από Φορείς
Στην Ελλάδα μπορούν να αναφερθούν τα ακόλουθα παραδείγματα:
  • Οι 2 Δήμοι στην Λέσβο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, του Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου υλοποιούν ενεργειακές αναβαθμίσεις στα κτίρια: 8ου Δημοτικού Σχολείου Μυτιλήνης, Δημοτικού Σχολείου Αγιάσου, Γυμνασίου Παμφίλων, 7ου Δημοτικού Σχολείου Μυτιλήνης, 8oυ Δημοτικού Σχολείου Μυτιλήνης, Γυμνασίου-Λυκείου Γέρας, Λυκείου Άντισσας, 15ου Δημοτικού Σχολείου Μυτιλήνης, Λυκείου Παμφίλων, 3ου Δημοτικού Σχολείου Πλωμαρίου, 2ου Δημοτικού Σχολείου Μυτιλήνης & Δημοτικού Σχολείου Λουτρών και του Κτιρίου Επιμελητηρίου Λέσβου.
  • Ο Δήμος Κω στο πλαίσιο του έργου STRATENERGY υλοποιεί την ενεργειακή αναβάθμιση του σχολικού συγκροτήματος Αντιμάχειας (Γυμνάσιο-Λύκειο) και του κτιρίου επί της οδού Σκεύου Ζερβού, όπου στεγάζονται η ΔΕΥΑΚ και οι Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Προγραμματισμού.
Στην Κύπρο κατά την περίοδο 2013-2015 το ΥΕΕΒΤ συμμετείχε στο συγχρηματοδοτούμενο έργο με τίτλο Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο-“ΕΝΕΡΓΕΙΝ” (www.energein.gov.cy), που στόχευε στην ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων/εγκαταστάσεων του δημοσίου τομέα. Στην Κύπρο υλοποιήθηκαν μεταξύ άλλων δράσεων, κατά την περίοδο 2014-2015, ενεργειακές αναβαθμίσεις σε τέσσερα (4) δημόσια κτίρια (Βουλή των Αντιπροσώπων, το κτίριο της Υπηρεσίας Εμπορίου του ΥΕΕΒΤ, το κτίριο Νομοθεσίας του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών και το κτίριο που στεγάζεται η διοίκηση του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων) συνολικού προϋπολογισμού €1.340.000,00.

Συνδέσου

Image