7. Δραστηριοποίηση μέσω ΕΠΕΥ

Ανάλυση
Η χρηματοδότηση έργων ΑΧΕ σε δημόσια κτίρια μπορεί να γίνει και μέσω της εμπλοκής μιας Εταιρείας Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ). Η ΕΠΕΥ θα αξιολογήσει την ενεργειακή κατάσταση του κτιρίου, θα προτείνει τα κατάλληλα μέτρα ΑΧΕ, θα τα χρηματοδοτήσει θα επιβλέψει την εκτέλεση τους και θα αποπληρωθεί μέσω του ενεργειακού οφέλους που θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση τους. Βασικό στοιχείο της υλοποίησης ενός έργου ΑΧΕ μέσω μιας ΕΠΕΥ είναι η σύναψη μιας Σύμβασης Εγγυημένης Απόδοσης (ΣΕΑ) μεταξύ του φορέα και της ΕΠΕΥ. Με αυτή τη σύμβαση προσδιορίζονται τα ενεργειακά οφέλη από της δράσεις καθώς και ο τρόπος αποπληρωμής της επένδυσης από τον φορέα προς την ΕΠΕΥ. 

“Η ΕΠΕΥ παρέχει ενεργειακές υπηρεσίες ή/και άλλα βελτιωτικά μέτρα ενεργειακής αποδοτικότητας στις εγκαταστάσεις του χρήστη και αποδέχεται ως ένα βαθμό το οικονομικό ρίσκο της διαδικασίας. Η πληρωμή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες βασίζεται (εξ ολοκλήρου ή μερικώς) στην επιτυχή εξοικονόμηση ενέργειας και στην εκπλήρωση των συμφωνημένων υποσχέσεων απόδοσης.”

Ουσιαστικά, ο Φορέας μπορεί χωρίς τη δέσμευση ιδίων κεφαλαίων, να αναβαθμίσει ενεργειακά τα κτίρια του και να μειώσει το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα, αλλά και τα λειτουργικά του έξοδα. Δεν χρειάζεται ο Φορέας να αποπληρώσει την εταιρεία, καθώς η πληρωμή της γίνεται σαν ποσοστό της εξοικονομούμενης ενέργειας σταδιακά.
Εξειδικευμένα Στοιχεία - Ελλάδα
Στην ελληνική αγορά δίνεται η δυνατότητα σε Δήμους και Περιφέρειες να υλοποιήσουν έργα μέσω της συνεργασίας με ΕΠΕΥ μέσω ΣΕΑ. Η ΣΕΑ παρέχει την δυνατότητα βελτίωσης των υποδομών χωρίς να χρειάζεται ο φορέας να έχει τεχνικές γνώσεις, δεξιότητες ενεργειακής διαχείρισης και αρχικό κεφάλαιο. Η ΣΕΑ αποτελεί συγχώνευση τριών ειδών συμβάσεων σε μία: σύμβαση για εργασίες ανακαίνισης, σύμβαση πίστωσης και σύμβαση παροχής υπηρεσιών.
Η επιλεγόμενη μεθοδολογία υλοποίησης ενός έργου ΣΕΑ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες είναι η διεξαγωγή διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27, του Ν. 4412/2016, με κριτήριο Ανάθεσης την πιο συμφέρουσα Προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης Ποιότητας –Τιμής.
Εξειδικευμένα Στοιχεία – Κύπρος
Στην Κύπρο η Υπηρεσία Ενέργειας διατηρεί Μητρώο Παρόχων Ενεργειακών Υπηρεσιών σύμφωνα με τους περί της Ενεργειακής Απόδοσης κατά την Τελική Χρήση και τις Ενεργειακές Υπηρεσίες Νόμους και Κανονισμούς (Ν31(Ι)/2009, Ν53(Ι)/2012, Κ.Δ.Π. 210/2014 ), Ν56(Ι)/2014,Ν149(Ι)/2015.
Image
Σύμφωνα με την τελευταία ανανέωση του μητρώου (11/2019) δραστηριοποιούνται 27 ΕΠΕΥ, κάποιες εκ των οποίων έχουν υλοποιήσει και υλοποιούν κυρίως έργα αντικατάστασης λαμπτήρων οδικού φωτισμού με LED. Η ΕΞΕ στον οδικό φωτισμό, αποτελεί τομέα προτεραιότητας για τις Τοπικές Αρχές της Κύπρου, οι οποίες στοχεύουν μέσω των μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας να μειώσουν σημαντικά τόσο τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα αλλά και τις ετήσιες δαπάνες για τον οδικό φωτισμό, που σε αρκετές περιπτώσεις ξεπερνούν το 10% του ετήσιου προϋπολογισμού τους.
Πραγματικά Παραδείγματα από Φορείς
Η ελληνική αγορά των ΕΠΕΥ περιορίζεται ακόμα σε μερικά έργα ΣΕΑ, συχνά με τη μορφή πιλοτικών σχεδίων που χρηματοδοτούνται ή/και ενεργοποιούνται μέσω διεθνών έργων.
Μερικά από τα έργα αυτά αφορούν:
  • Το έργο του Δήμου Ρόδου “Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και εφαρμογές Smart Cities, με εξοικονόμηση ενέργειας, στο Δήμο Ρόδου”. Με την λειτουργία του έργου θα πραγματοποιείται 24ωρη παρακολούθηση της Τηλεδιαχείρισης, δεχόμενος αιτήματα πολιτών ή το οτιδήποτε μπορεί να αφορά τις αναφερόμενες υποδομές και την καλή τους λειτουργία. Με βάση επίσης, την 12ετή εγγυητική του ευθύνη θα αντιμετωπίζει σε πραγματικές συνθήκες τις όποιες αστοχίες και προβλήματα που θα προκύπτουν.
  • Στο έργο βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στον οδοφωτισμό ο Δήμος Χίου επέλεξε να συνεργαστεί με μια ΕΠΕΥ υπογράφοντας μαζί της τις πρώτες συμβάσεις που αφορούν την αρχική μελέτη του οδοφωτισμού του Δήμου. Στόχος είναι οι μελέτες να καταλήξουν στην υπογραφή μια ΣΕΑ μεταξύ του Δήμου και της ΕΠΕΥ.
Στην Κύπρο χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η συμφωνία του δήμου Στροβόλου για την αντικατάσταση όλων των ενεργοβόρων φωτιστικών του Οδικού Φωτισμού του Δήμου με φωτιστικά LED. Συγκεκριμένα, βάσει της συμφωνίας, θα αντικατασταθούν περίπου 10.000 φωτιστικά, που αναμένεται να επιφέρουν εξοικονόμηση ενέργειας μέχρι και 65% της σημερινής κατανάλωσης. Η υπογραφείσα συμφωνία περιλαμβάνει την προμήθεια φωτιστικών LED, τα οποία εξασφαλίστηκαν με βάση τον νόμο περί Δημοσίων Συμβάσεων Ν.73(Ι)/2016 από τη θυγατρική εταιρεία της ΑΗΚ, την ESCO AHK LTD. Επίσης περιλαμβάνει την αντικατάστασή των παλαιών φωτιστικών με τα νέα φωτιστικά, τη διαχείριση των παλαιών φωτιστικών σύμφωνα με τις προβλεπόμενες περιβαλλοντικές πρακτικές και τη συντήρησή τους (υλικά και εργατικά) για περίοδο οκτώ χρόνων από την ημερομηνία εγκατάστασης τους.

Συνδέσου

Image