5. Δραστηριοποίηση σε Πηγές Χρηματοδότησης

Ανάλυση
Για την εκπόνηση δράσεων ενσωμάτωσης ΑΧΕ στα κτίρια ενός Δημόσιου Φορέα είναι απαραίτητη η εξεύρεση χρηματοδοτικών μηχανισμών και ειδικότερα:
Εκτός από τα διάφορα Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα, δράσεις ΑΧΕ σε δημόσια κτίρια μπορούν επίσης να χρηματοδοτηθούν μέσω χρηματοπιστωτικών οργανισμών και μηχανισμών, όπως είναι οι τράπεζες και τα επενδυτικά κεφάλαια, ειδικά αυτά που ενδιαφέρονται για τη χρηματοδότηση «πράσινων» δράσεων. Οι δημόσιοι φορείς αποτελούν προνομιακούς συνεργάτες για αυτά τα σχήματα καθώς διαθέτουν τη δυνατότητα παροχής εγγυήσεων που διασφαλίζουν την αποπληρωμή της χρηματοδότησης.
Ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης δράσεων ΑΧΕ (Interreg, Jessica, ΕΛΕΝΑ, κλπ). Την Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί στα κράτη – μέλη, ένα ευρύ φάσμα Έργων και Προγραμμάτων, που θα συμβάλει στην αύξηση των επενδύσεων για καλύτερη ενεργειακή απόδοση. Οι δημόσιοι φορείς μπορούν να χρηματοδοτηθούν από αυτά τα Ευρωπαϊκά προγράμματα.

“Ενδεικτικά αναφέρονται τα προγράμματα JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) που είναι ένας μηχανισμός κοινής ευρωπαϊκής στήριξης για βιώσιμες επενδύσεις σε αστικές περιοχές, JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions) που είναι ένας μηχανισμός κοινής βοήθειας για τη στήριξη σχεδίων στις ευρωπαϊκές περιφέρειες, Horizon 2020 (ειδικότερα η πρωτοβουλία ELENA), LIFE+ και τα Διασυνοριακά προγράμματα INTERREG.”

Εξειδικευμένα Στοιχεία - Ελλάδα
Το ΕΣΠΑ προγραμματικής περιόδου 2014-2020 έχει ξεχωριστό Θεματικό Στόχο αφιερωμένο στην υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς (ΘΣ4). Στον ΘΣ4 του ΕΣΠΑ έχουν ενταχθεί προγράμματα που αφορούν την ΑΧΕ στα δημόσια κτίρια όπως: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), ΕΠ «Υποδομές μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) και τα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ). Εκτός των παραπάνω, δράσεις ΑΧΕ στα δημόσια κτίρια μπορούν να χρηματοδοτηθούν και από τα προγράμματα του Πράσινου Ταμείου.
Παράδειγμα χρηματοδότησης τέτοιων επενδύσεων από τα INTERREG είναι το Πρόγραμμα V-A 2014-2020 Ελλάδας-Κύπρου με την επενδυτική προτεραιότητα 4c «Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων και στον τομέα της στέγασης».
Ένας χρηματοπιστωτικός οργανισμός που διαθέτει προγράμματα εξειδικευμένα για τη χρηματοδότηση δημοσίων φορέων είναι το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Παράδειγμα τέτοιου προγράμματος είναι το ΗΛΕΚΤΡΑ στόχος του οποίου είναι η ενεργειακή αναβάθμιση του δημοσίου κτιριακού αποθέματος με παρεμβάσεις που αφορούν ενδεικτικά στο κέλυφος του κτιρίου, στα διάφορα συστήματα Ηλεκτρο-Μηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων και γενικότερα σε παρεμβάσεις που αποδεδειγμένα συμβάλουν στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, συμπεριλαμβανομένης της στατικής ενίσχυσης, όπου απαιτείται.
Εξειδικευμένα Στοιχεία – Κύπρος
Η Κύπρος αξιοποιεί ποικίλα προγράμματα για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και εγκαταστάσεων του δημοσίου τομέα. Ορισμένα από αυτά είναι το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα -Κύπρος 2007-2013», το «Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-20», το Πρόγραμμα «Interreg MED 14-20» που χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
Image
Πραγματικά Παραδείγματα από Φορείς
Ορισμένα παραδείγματα για Ενσωμάτωση ΑΧΕ σε δημόσια κτίρια στην Ελλάδα μέσω Χρηματοδότησης αναφέρονται παρακάτω:
  • Ο Δήμος Χίου στο πλαίσιο του «ΕΠ Βορείου Αιγαίου 2014-2020» υλοποιεί τα έργα ενεργειακών αναβαθμίσεων στα κτίρια: Δημοτικού Σχολείου Νενητών Δ.Ε. Ιωνίας, Π/Υ:376.939€, Δημοτικού Σχολείου Πυργίου Δ.Ε. Μαστιχοχωρίων, Π/Υ: 446.081€, 3ου Νηπιαγωγείου Χίου και 8ου Νηπιαγωγείυο Χίου, Π/Υ: 200.000€, 1ου - 3ου Λυκείου Χίου, Π/Υ: 2.120.828€, Λιβάνειου 2ου Γυμνασίου Λυκείου Χίου, Π/Υ: 1.206.448€, 4ου Δημοτικού Σχολείου Χίου, Π/Υ: 475.365€ και Ιωνικού κολυμβητηρίου Χίου Π/Υ: 3.727.346€.
  • Ο Δήμος Χερσονήσου στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και Interreg Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 υλοποιεί τα έργα: “Χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων 2ο Δημοτικό Σχολείο Μαλίων”, “Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου του Δημοτικού Σχολείου Επισκοπής”, “Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων σχολικών συγκροτημάτων Μαλίων”, “ Επεμβάσεις στο συγκρότημα Δημοτικό κατάστημα Χερσονήσου - σχολικό συγκρότημα Λυκείου Γυμνασίου Λιμ. Χερσονήσου”, “πρόγραμμα E2STORMED”.
  • Ο Δήμος Άνδρου στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 υλοποίησε ενεργειακές αναβαθμίσεις στο ιστορικό κτίριο του Εμπειρικείου Γυμνασίου Άνδρου και στο κτίριο του Γυμνασίου Τ.Λ. Γαυρίου.
  • Κατά την περίοδο 2014-2015, υλοποιήθηκαν ενεργειακές αναβαθμίσεις σε τέσσερα (4) δημόσια κτίρια (Βουλή των Αντιπροσώπων, το κτίριο της Υπηρεσίας Εμπορίου του ΥΕΕΒΤ, το κτίριο Νομοθεσίας του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών και το κτίριο που στεγάζεται η διοίκηση του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων) συνολικού προϋπολογισμού €1.340.000,00 από το συγχρηματοδοτούμενο έργο με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΝ» (www.energein.gov.cy), το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα  - Κύπρος 2007-2013» και στόχευε στην ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων/εγκαταστάσεων του δημοσίου τομέα. 
  • Στο πλαίσιο του Προγράμματος Ελλάδα  - Κύπρος 2000-2006 και, συγκεκριμένα, του μέτρου 3.2 «Προστασία, ανάδειξη και διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος» υλοποιήθηκε το «Διασυνοριακό σχέδιο αξιοποίησης και αξιολόγησης της ομαλής γεωθερμίας στους Δήμους Μούδρου και Γεροσκήπου». Ο προϋπολογισμός του ανερχόταν στα 421.440 € και χρηματοδοτήθηκε κατά 75% από το ΕΤΠΑ και κατά 25% από εθνικούς πόρους.  Εγκαταστάθηκε γεωθερμική αντλία θερμότητας για τη θέρμανση του νερού του κολυμβητηρίου.

Συνδέσου

Image